خدمات الکترونیکی دبیرخانه اصناف به شرح زیر است

سایت ایرانیان اصناف

پروانه کسب
—————-
درخواست صدور پروانه کسب
درخواست تمدید پروانه کسب
درخواست مجوز محصولات دخانی
درخواست تغییر نشانی پروانه کسب
درخواست تغییر رسته پروانه کسب
درخواست تغییر صاحب پروانه کسب
درخواست پروانه کسب المثنی
درخواست کارت اصناف المثنی

پیگیری
—————-
پیگیری ثبت نام
جستجوی شناسه صنفی
جستجوی کد ملی
جستجوی کد پستی
پرداخت آنلاین
ثبت مباشر در پروانه کسب
ثبت شریک در پروانه کسب